Algemene voorwaarden

Algemeen

Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien om welke reden dan ook enige bepalingen van deze algemene voorwaarden naar de mening van de rechter niet toepasselijk is, dient de betreffende bepaling te worden vervangen door een bepaling krachtens welke partijen hun doelstelling alsnog kunnen bereiken. De overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijven van kracht.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Wereldhave Nederland B.V. heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft. 

Artikel 1. Definities 

Cityplaza:          

Wereldhave Nederland B.V.
Schiphol Boulevard 233, WTC Schiphol, Toren A, 3de verdieping
1118 BH Schiphol
Postbus 75837, 1118 ZZ Schiphol

Telefoonnummer: +31 (0)20 702 78 00
E-mailadres: thepoint@cityplaza.nl
KvK-nummer: 27088985
Btw-identificatienummer: NL 001626681B01

De Consument:
Een gebruiker die een dienst of product afneemt.

Bestelling(en):
Een door Cityplaza ten name van de Consument geregistreerde bestelling van één of meerdere producten.

Product(en):
Een product of dienst, ofwel artikel, dat volgens de publieksinformatie van Wereldhave op basis van deze voorwaarden geleverd kan worden.

Voorwaarden:
De onderstaande voorwaarden, alsmede eventuele andere voorwaarden die Cityplaza van toepassing heeft verklaard in relatie tot levering van producten en diensten aan de Consument, en voor zover Cityplaza kenbaar heeft gemaakt hoe en waar de Consument van bedoelde andere voorwaarden kennis kan nemen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cityplaza uitgegeven Cityplaza Cadeaukaarten, in welke fysieke of digitale verschijningsvorm dan ook.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cityplaza, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Aanbiedingen

Prijsopgaven en andere voorwaarden worden geacht door de Consument te zijn aanvaard, tenzij binnen een week schriftelijke bezwaren worden geuit of wijzigingen worden aangebracht.

Artikel 4. Levering

 1. De Cityplaza Cadeaukaart is uitsluitend rechtmatig te koop bij het servicepunt The Point in het winkelcentrum Cityplaza te Nieuwegein of op de digitale platformen van Wereldhave Nederland B.V. of bij erkende door Wereldhave Nederland B.V. aangewezen retailpartners. Particuliere noch bedrijfsmatige doorverkoop is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Wereldhave Nederland B.V.
  2. De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. De Consument heeft de mogelijkheid de afname van diensten en producten te herroepen totdat de diensten en/of producten ter beschikking zijn gesteld. De diensten en/of producten zijn ter beschikking gesteld indien de Consument de fysieke dan wel digitale Cityplaza Cadeaukaart(en) heeft ontvangen.
 2. Behoudens andersluidende afspraak is de plaats van de aflevering het ingevoerde fysieke afleveradres van de Consument.
 3. Cityplaza is, indien noodzakelijk, gerechtigd in gedeelten te leveren.
 4. De Consument is zelf verantwoordelijk voor ingevoerde leveringsgegevens zoals e-mailadres, GSM-nummer of fysiek adres. In geval van onjuiste invoer van gegevens kan Cityplaza het product / de dienst niet nogmaals uitleveren, in het bijzonder Cityplaza Cadeaukaart tegoeden niet vergoeden.
 5. De Consument is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van het juiste product. Verkeerd aangeschafte Cityplaza Cadeaukaarten kunnen niet worden geruild indien de Cityplaza Cadeaukaart conform artikel 4 lid 1 van deze algemene voorwaarden reeds geleverd is.
 6. In geval van (een vermoeden van) onrechtmatig gebruik van een betaalmethode (waaronder o.a. diefstal, oplichting, verduistering of fraude) is Cityplaza gerechtigd producten en/of diensten niet uit te leveren of het gebruik van één of meerdere Cityplaza Cadeaukaart(en) voor onbepaalde tijd opschorten en/of het gebruik van de Cityplaza Cadeaukaart(en) permanent ontzeggen. In geval van vermoeden van onrechtmatig gebruik is Cityplaza gerechtigd producten pas uit te leveren na verstrekking van een kopie geldig identiteitsbewijs en kopie bankafschrift door de Consument en controle op rechtmatig gebruik van een betaalmethode door Cityplaza.
 7. In geval van technische storingen is Cityplaza gerechtigd producten en/of diensten niet uit te leveren. Indien door storingen een verkeerd aantal producten of producten met een verkeerde waarde worden uitgeleverd is de Consument verplicht Cityplaza hiervan op de hoogte te stellen en de eventueel te veel ontvangen producten ongebruikt retour te zenden. Indien de Consument de teveel geleverde producten en/of diensten niet retour zendt worden deze als geaccepteerd gezien en in rekening gebracht.

Artikel 5. Levertijd

 1. De door Cityplaza opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan 7 dagen overschrijden.
 2. Bij niet tijdige levering dient de Consument Cityplaza via het contactformulier op https://cadeaukaart.cityplaza.nl/ in gebreke te stellen en Cityplaza een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6. Geldigheid

De Cityplaza Cadeaukaart is een kaart met een beperkte geldigheidsduur. De Cityplaza Cadeaukaart is twee jaar geldig na aankoop. Deze geldigheidsduur staat achterop de kaart vermeld, evenals de verwijzing naar deze voorwaarden. Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van de Cityplaza Cadeaukaart en kan de Consument geen aanspraak meer maken op het saldo. De Consument kan op https://cadeaukaart.cityplaza.nl/saldo/ de geldigheid en het saldo controleren.

Artikel 7. Informatie, gegevens en intellectuele eigendomsrechten

 1. Algemene aanduidingen en beschrijvingen van de door Cityplaza te leveren zaken, zoals opgenomen in brochures, website, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en / of garantieaanduiding.
 2. Cityplaza mag steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van de overeenkomstig aan Cityplaza verstrekte informatie en gegevens.
 3. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak komen intellectuele eigendomsrechten op merken, modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke in alle voorkomende gevallen toe aan Cityplaza.

Artikel 8. Garantie

Cityplaza geeft enkel de garantie dat de verstrekte codes en kaarten van de Cityplaza Cadeaukaart ongebruikt zijn op het moment van verstrekking aan de Consument. Na levering is de Consument verantwoordelijk voor de verstrekte Giftcards dan wel tegoeden.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

 1. De Consument dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk -te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 2. a) of de juiste zaak is geleverd;
 3. b) of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of- indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
 4. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de Consument deze binnen 3 dagen na levering aan Cityplaza te melden. Ingeval van tijdige kennisgeving behoudt Cityplaza zich het recht voor ofwel de geleverde goederen te vervangen ofwel de koopprijs te restitueren. Enige andere aansprakelijkheid is uitgesloten, met name aansprakelijkheid tot betaling van enige schadevergoeding.
 5. De Consument is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de schade aan de geleverde zaken zoveel mogelijk te beperken.
 6. De Consument is verplicht alle aanwijzingen betreffende het opslaan en behandelen van de geleverde zaken, alsook beschreven in een specifiek voor de geleverde zaken meegeleverde specificatie, dan wel gebruiksaanwijzing strikt op te volgen.
 7. Cityplaza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bovenstaande niet wordt opgevolgd.
 8. De geleverde zaken die door de Consument zijn afgewezen kunnen slechts aan Cityplaza worden geretourneerd indien Cityplaza vooraf schriftelijk toestemming daartoe heeft verleend.

Artikel 10. Prijs

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Cityplaza afgegeven prijzen voor Consumenten in Euro, inclusief BTW (indien van toepassing), op basis van door Cityplaza gehanteerde minimum hoeveelheden en exclusief bezorgkosten voor levering in Nederland.

Artikel 11. Verzilvering

 1. De Cityplaza Cadeaukaart kan uitsluitend ingewisseld worden in de deelnemende winkels in het winkelcentrum Cityplaza te Nieuwegein en binnen de digitale verzilverplatformen van Cityplaza.
 2. De Cityplaza Cadeaukaart of de restwaarde ervan is onder geen beding inwisselbaar voor geld.
  3. Cityplaza kan op elk moment het aanbod van winkels waar de Cityplaza Cadeaukaart is in te wisselen aanpassen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het aanbod dat op enig moment in winkelcentrum Cityplaza zichtbaar is, dan wel is afgedrukt op de Cityplaza Cadeaukaart zelf of op bijbehorend drukwerk.
  4. Een vermindering van het inwisselaanbod in het winkelcentrum Cityplaza is geen geldige reden voor het annuleren van een bestelling of grond voor restitutie na de herroepingstermijn.
  5. Cityplaza is niet verantwoordelijk voor de productvoorwaarden van de deelnemende winkels in het winkelcentrum Cityplaza te Nieuwegein.
 3. Het gebruik van Cityplaza Cadeaukaart voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze is uitgegeven is niet toegestaan

Artikel 11. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto vooraf te geschieden.
 2. De Consument wordt, zonder nadere ingebrekestelling door Cityplaza, geacht in verzuim te zijn indien het verschuldigde niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan.
 3. De Consument is niet gerechtigd enige tegenvordering op Cityplaza te verrekenen met zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
 4. In geval van faillissement of surseance van betaling van de Consument zijn de vorderingen van Cityplaza en de verplichtingen van de Consument jegens Cityplaza onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de Cityplaza is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
 2. Cityplaza is niet verantwoordelijk voor de productvoorwaarden van de deelnemende winkels in het winkelcentrum Cityplaza te Nieuwegein. Hiervoor dient de consument dan wel kaarthouder zich te vervoegen bij de desbetreffende ondernemer.
 3. Cityplaza is een aankoopplatform voor de Cityplaza Cadeaukaart en uitdrukkelijk geen partij bij de relatie tussen de Consument dan wel kaarthouder en de deelnemende winkels in het winkelcentrum Cityplaza te Nieuwegein.

Artikel 13. Overmacht

 1. Cityplaza heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, pandemieën, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en/of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, verzuim van derden hij de toelevering en het verlenen van diensten, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van Cityplaza onafhankelijk is en welke Cityplaza ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.
 2. Cityplaza heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Cityplaza haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen (zoals bijvoorbeeld het kunnen inwisselen van de Cityplaza Cadeaukaart) van Cityplaza opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Cityplaza niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14. Geschillen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te Den Haag met dien verstande dat Cityplaza ook het recht heeft een geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Consument voor te leggen.

Artikel 15. Privacy

 1. De door Consument verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van https://cadeaukaart.cityplaza.nl/. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het Consumentenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.
 2. Bij het aanvinken van ‘inschrijven voor de nieuwbrief’ worden door Consument verstrekte gegevens opgenomen in Salesforce, ten behoeve van het verzenden van Cityplaza nieuwsbrief.

Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Cityplaza kan deze productvoorwaarden wijzigen. Het is raadzaam om deze voorwaarden telkens voor het gebruik te raadplegen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

Menu